Privacyverklaring De CijferTrijn

Dit is de privacyverklaring van onlineonderneming De CijferTrijn.

Verantwoordelijke: Tineke Koopman – van der Wal

Onderneming: De CijferTrijn

Adres: Compagnonsfeart 48, 8409CS Hemrik             

KVK-nummer: 81320922

 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe gegevens worden verzameld, gebruikt, gedeeld en beschermd o.a. in relatie tot de website www.decijfertrijn.nl. Gegevens worden verzameld wanneer u onze website bezoekt met uw computer, tablet of mobiele telefoon. De persoonsgegevens worden op een manier verwerkt zoals die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Door het gebruiken van de website, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die toegang hebben en nemen tot de website.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

De persoonsgegevens die verzameld worden zijn de gegevens die u ons verstrekt, bijv. voor communicatie tussen De CijferTrijn en u, bijv. d.m.v. het sturen van dienst-gerelateerde emails.

De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn gegevens die iets over u vertellen, bijv. uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres en website. Bijzondere persoonsgegevens (bijv. etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden) worden niet verzameld door De CijferTrijn.

 

De CijferTrijn verwerkt persoonsgegevens om haar werkzaamheden te kunnen verrichten, maar bewaart ze niet langer dan noodzakelijk. De CijferTrijn komt aan uw gegevens als u, op welke manier dan ook, contact opneemt met De CijferTrijn. Dit kan d.m.v. het contactformulier op de website, het sturen van een email of bellen.

In het geval van informatie of vragen, worden de volgende gegevens opgeslagen: naam, emailadres, telefoonnummer en het bericht. De wettelijke grondslag om de persoonsgegevens te verwerken is gerechtvaardigd belang. 

In het geval van het opstellen van offertes, worden de volgende gegevens verwerkt: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, evt. bedrijfsnaam, evt. KVK-nummer, evt. bankrekeningnummer. De wettelijke grondslag om de persoonsgegevens te verwerken is gerechtvaardigd belang. 

In het geval van het uitvoeren van een overeenkomst en afspraken maken, worden de volgende gegevens verwerkt: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, evt. bedrijfsnaam, evt. KVK-nummer, evt. bankrekeningnummer. De wettelijke grondslag om de persoonsgegevens te verwerken is uitvoering van overeenkomst.

In het geval van het uitvoeren van de financiele administratie (factureren en incasseren), worden de volgende gegevens verwerkt: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, evt. bedrijfsnaam, evt. KVK-nummer, evt. bankrekeningnummer. De wettelijke grondslag om de persoonsgegevens te verwerken is wettelijke verplichting.

In het geval om u op de hoogte te houden van de wijzigingen in de dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken van De CijferTrijn en indien u ermee akkoord bent gegaan, worden de volgende gegevens verwerkt: naam, emailadres. De wettelijke grondslag om de persoonsgegevens te verwerken is uitvoering van overeenkomst.

Indien u graag nieuwsbrieven ontvangt, worden de volgende gegevens verwerkt: naam, emailadres. De wettelijke grondslag om de persoonsgegevens te verwerken is toestemming.

 

De CijferTrijn heeft persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van de (financiële) administratie van andere ondernemers. Door deze werkzaamheden verwerkt De CijferTrijn ook gegevens van derden, conform de AVG. De CijferTrijn werkt alleen samen met ondernemers die conform de AVG persoonsgegevens verwerken.

In principe deelt of verkoopt De CijferTrijn geen persoonsgegevens aan derden. Het kan wel zijn dat De CijferTrijn verplicht wordt om uw gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

 

Door het bezoeken van de website, verzamelt De CijferTrijn informatie. Informatie die uw browser stuurt als u onze website bezoekt (logfile informatie) wordt alleen verzameld wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de website. Het goed functioneren van de website betekent met name het beschermen van de website tegen handelingen die de veiligheid van de website en van uw computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van de website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

 

Analytische diensten van derden worden gebruikt om het verkeer en trends van de website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw computer, de website/de webpagina’s die uw bezoekt, add-ons en door andere informatie die gebruikt worden bij het verbeteren van de website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Deze informatie wordt gebruikt met informatie van andere gebruikers. Hierdoor is het niet mogelijk om u als individu te kunnen identificeren. Voor de analytische diensten wordt Google Analytics gebruikt. Google Analytics installeert een permanent cookie in uw webbrowser om u te identificeren. Hierdoor worden uw gegevens gedeeld met Google. Vanuit de website worden alleen gegevens met Google gedeeld die op basis van de AVG gedeeld mogen worden met Google. U kunt volledig voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen in uw browser.

 

De informatie die verzameld wordt, wordt gebruikt om de website te ondersteunen en te verbeteren.

 

Wanneer De CijferTrijn of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie terecht komt (zeggenschapswijziging), bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie, dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze privacyverklaring moeten opvolgen.

 

Op grond van een wettelijk verzoek is De CijferTrijn gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek, zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding. De CijferTrijn is ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer gemeend wordt dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om De CijferTrijn, u en anderen te beschermen. Informatie die ontvangen wordt over u, kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot de voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart De CijferTrijn persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Voor verschillende gegevensstromen worden verschillende bewaartermijnen gehanteerd. U heeft altijd het recht om aan De CijferTrijn kenbaar te maken dat u wilt dat uw gegevens verwijderd worden. Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met vatinekekoopman@outlook.com.

Uw persoonsgegevens worden verwijderd na 7 jaar na het laatste contact, net als facturen en offertes.

Emailberichten ouder dan 6 maanden worden verwijderd, tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

Indien u zich geabonneerd heeft op de nieuwsbrief, kun u zelf op elk gewenst moment uw gegevens uit het systeem verwijderen.

 

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die De CijferTrijn verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. De CijferTrijn heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Er worden veiligheidsmaatregelen gebruikt om te zorgen dat informatie via de website wordt beveiligd. Echter, De CijferTrijn kan niet verzekeren dat de informatie op de website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de emails tussen u en De CijferTrijn. De CijferTrijn is niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie. Alle partijen die uw gegevens verwerken voor De CijferTrijn of in kunnen zien, tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.

 

De CijferTrijn is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden, ook indien deze gelinkt zijn naar of van de website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. De privacyverklaring is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van deze website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op deze website, zijn onderworpen aan de regels en het beleid van de derde.

 

Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. De CijferTrijn zorgt ervoor dat ook wanneer uw persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt.

 

Wanneer u inzage wil in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde dan kunt u contact opnemen met De CijferTrijn door een email te sturen naar vatinekekoopman@outlook.com of een brief te sturen:


De CijferTrijn

Compagnonsfeart 48

8409CS Hemrik

 

Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Indien De CijferTrijn erachter komt dat persoonlijke gegevens verzameld zijn van personen jonger dan 16 jaar en zonder toestemming van hun ouder of voogd, worden er stappen ondernomen om deze gegevens te verwijderen van de servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan De CijferTrijn, dan kunt u contact met ons opnemen via vatinekekoopman@outlook.com. Indien u als kind persoonsgegevens achter hebt gelaten op deze site en u deze wilt verwijderen, dan zal De CijferTrijn ervoor zorgen dat deze gegevens verwijderd worden. Als u het vermoeden heeft dat u als kind persoonsgegevens aan De CijferTrijn heeft verstrekt, kunt u contact opnemen via vatinekekoopman@outlook.com.

 

De CijferTrijn kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring aanpassen of updaten om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen De CijferTrijn. U wordt daarom geadviseerd om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze privacyverklaring treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van De CijferTrijn gaat u akkoord met deze wijzigingen.

 

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt, dan houdt De CijferTrijn zich aan de meldplicht datalekken en wordt dit lek, mocht dit nodig zijn, binnen 72 uur na constatering gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Indien u een datalek ontdekt, dan vraag ik u z.s.m. en in ieder geval binnen 24 uur na het constateren van het lek contact op te nemen met De CijferTrijn d.m.v. het sturen van een email naar vatinekekoopman@outlook.com, zodat De CijferTrijn adequaat en z.s.m. actie kan ondernemen.

 

Wanneer u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met De CijferTrijn door een email te sturen naar vatinekekoopman@outlook.com. U kunt ook contact opnemen per post:

 

De CijferTrijn

t.a.v. T. Koopman

Compagnonsfeart 48

8409CS Hemrik